அத்த ஸங்க3ரேஸ் தொகொ மொகொ
வத்த நீ: ஜல்லே ஹரிக்
பித்தரும் கௌ3லே மோக்ஷி
ஹாதுமு ஸே ஜல்லே

அப்பை 3 கி கோ 3 விந் த 3 நமம்
கொப்பு 3 ஸொம்மர் அத்3தி3 கு3ள்ளே
அப்பை3 கி மெனிகு ஜெலும்
கொ2ப்பா3க் ஹிப்பி3ரா:ஸ்தேரப்பா3
மொந்நு மீ பாய்ம்பொடு3ஸ் தொகொ
மொர போடும் தூ3த் கா4ல் ஆவ்
புந்நவை தொகொ (அப்பை3கி)

அரெ மொந்நு தூ கரொரி:யெ காமுனஸ்கி
மொரநுஜ்வானுகு ஹொயெஸ்தெ
பு2ரொ தொர ஸெரமொகொ பு2ரொ [அரெ]

உஜ்வாவ் மொரநுமங்கு3ன் தைநொகொரே--தொர
4ஜனானந்தமுர்த பரமபத3ம் மொக ஸநொமெந் லக3ஸ் ஏ -உஜ்வா

ஏதி3ந்நு தொர தி3ந்நு
ஏ ப2ல்லா தி3ந்நு கோனக்கி மொந்நு
ஏ பி2த்தரும் ஹரிக் க3வ்லே
ஹரிக்ருப கரொய் தூ ஜிவ்லே
மோஸ் ஜானோகோ (ஏ)

ஓ ரெங்க3ஸாயி தூ கொங்கஸாயி---தொக
பொங்கெக33வி பொ3வெத் தெங்கஸாயி
தெங்க உன்னகாயி தூஸ் பா3பு மாயி---தி3வ்ய
ஸெங்கு செக்குருநு ஸேவ தே3யி தே3யி
ஸெங்கோ3ஸி ரெ:ய்லோயி ஸெங்ஹொய்
தொ3ளர் ஸெய்லோயி

கந்தொ3 லொஸன் முளொ ஹந்த3னூஸ் ஹோனா
ஹந்தொ3 கஸ்தந்து3 கோ3விந்தா3க் ஆனந்த3ம் ஹோய்
ஹிந்த3ரெ:ய் ஸொட்3டு3வோ மந்த3ம் கொ3ரு தூ3த்
நந்த3கோ3பாலுக் பொந்தை3 கா3யி தூ3த்�
தெந்து3ஸ் மௌ¢ளொ ஸங்கே3னா கஞ்ஜி
பொ4ப்ளொ ஸெவ்காஜா:ட் ஹோனாமெநி

கஜளுவநி ஹரிக் ப4ஜனகரோ துமி
நரகும் காம் நீ:ஸ்தக ஜாய் ஜாய்
தெ2ட்கி பொடெ3த் முட்கொ ஹொய் ஜாய்
பு2ட்கொ ஸரீர் ஹட்க கெண்டா4ல்
பெ3ட்கொ பெ3ட்கி மெல்ல
அட்கத் ஹப்பள் ஹொவுங்கொ

2நி பெநி ஸொடி3 ஸுக2ம் ஸாரே
2நி பெநிம் கை ஸுக2ம் நீ:ரே
மெநிகு ஜெலுமூஸ் தூ ஸாரே
ஸநிகு பாத்ரொ தூ ஹோய்ரே

3வெதி ஸ்ரீ ரெங்கா3க் கௌ3நொ
பொ3வெதி ஸ்ரீ ரெங்கா3க் பொ3வ்நொ
ஸியெதி ஸ்ரீ ரெங்கா3க் ஸநொ அமி
ஜிவெதி ஸ்ரீ ரெங்கு3மூஸ் ஜிவ்நொ

ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா மீ ஸெஜ்ஜெ கே4ர் கெரி நா:
தொர கொ4ம்மாதெனோஸ் மீ ஸெய்லே
ஸெய்லே ஸிள்ள தொ3ளொஹோர் மொகொ ஸெய்லே

கெட்டெம் துரி ரி:யேஸ் ஹரி
ஹெட்டைனாமுல்லாம்தூ தெக தே4ரி
பு2ட்டி ஜேடை3 ஸரிர் தூ கோரி
மொ:ட்டொ தெனோஸ் அம்கொ ஹரி
மோக்க்ஷி தெ3னார் ஹரிஸ் பரத்வம்
ஸாக்ஷி ப்ரஹ்லாது சரிதும்

கேஸவ மாத4வ ஸீதாராம்
கெ3ங்கா3 துளசி ஸாலக்3ராம்

கே2ளுந் கெ2ள்நக மொந்நு-ஹரிக்
3வஸ்தெமாக் ஸிந்நக மொந்நு---யோக்
வேளும் அவை தொக புந்நு-பி4த்தர்
மூளுன் கடி ஸொடை3 ஏ தி3ந்நு

கைங்கர்யம் கிங்கர்யம் காம்ஸாஜா மெனஸ்தெனஸ்கி
கருமு ராணுமு ஸம்டி கெஷ்டம் பொந்தி3லேது ரா:ன்
கைங்கர்யமுஸ் கத்கொ கருமுராணு கடிலிஜாய் அத்தொ

கொமளி ஸொக ஹிண்ட3ன் ஹோநா
ராமா அளிக் சுண்ட3ன் தே3நா

கோன் கொங்கு3ட் ஜியெத்காய்
கோன்கிஸொ ஹொயெத்காய் அம்கொ
ஸான்ஹரிர:த தா4க்காய் முல்லோ
பான்லிக்கெ தா4நுக் ரா:ய் ரா:ய்
பு2ள்ளொகரெ போ2ளுந்கா ஸொடி3 ஜாய் ஜாய்
லேத் அநெ தி3ந்நு ஸெரேத்
ஸெரிர் பொடி3 ஜாய் ஜாய்
ர:தொஸி நமம் காந்தீ3 ஐகுலுவொ ஹரி ஸாய் ஸாய்
4ஜநயேட் கோந்கரெதிந்நு ஹோய் ஹோய்
தே3வவி பதா3ல் தே4ர் மெநி தே3ய் தே3ய்
தெ3க்டா மொந்நு பநிகர்லி சொக்கட்
கு3ண்ணு ஸெந்தோ ஹரித்4யாந் தி3ந்நு கோ3
ஜவள்நாஸ்தக் கரோ பு2ரோ ஜெந்மு [கோ]

கொங்கஸெய் மீ க3வரேஸ்தெரே க்ருஷ்ணா
அங்கு3ன் தொகொ மொன் ஸுத்ரனிஹாரே க்ருஷ்ணா
கொங்கி3டி3 ஜான்தே3னாரே தொகொ க்ருஷ்ணா
யெங்கு3ட் பி2ரி ஸியெத் பு2ரொரே க்ருஷ்ணா

கோ3விந்த3 நமமுஸ் கு3ள்ளே பொள்ளொ
2ள்ளி க2வகா தா3ஸுன் துமி
ஜீவ் ஹெள்னா முல்லோ
அவி மூக3 மிள்னா முல்லோ

கோ3விந்தா3 கோ3பாலா மெனி
ஹிந்தோ3ஸ் ப4ஜனெகரொ
ஸொந்தொ3 ர:நி காய்நிஜமு அமி
ஸொந்தொ3 ர:நி காய்நிஜமு

கோ3 தொ3ளாம்பனி க2ள்ளன் தும்ர
3திக்வாட் ஸெய்ல்வொமெனி மென்னான்   [கோ3]

சொ3ட்டா3 சொ3ட்டி3ன் த்யேவேள்   [கோ3]

கோட் காய் தொ2வ்ரி:யாஸ்மெனி புஸன்
கோட் க3டி3 தொ2வ்ரி:யாஸ்மெனி அஸன்   [கோ3]

ஸங்கொ3மெனி லெகுத்தொ பி3ஸன்
தொங்கி3 தொங்கி3 நஸன்   [கோ3]

வொங்கி3 வொங்கி3 பனி பொஸன்
ஸங்கி3 ஸங்கி3 மெனி நெஸன்   [கோ3]

காஸ் ஹன்னவ் க3திமெல்லன் அம்மான்
களாநாஸ்தக்விதி3 அவேஸ்மெனி ரொள்ளன்   [கோ3]

மேடின் ஜியெவாட் ஜாமென்னான்
நடனகோ3பாலுக் பாய்ம் பொண்ணான்   [கோ3]

கௌ3நிம் ஸேஸ்தெ ஸுக2மு லௌநிம் ஜாஸ்தெ ஹக3மு
ஸெரிர் க23ஸ்தெ து3க்குமு பி2ரி அவ்நா மொ காமு
மோக்ஷி மொர் தா2மு ஸாக்ஷி ஹரி ராமு

சுட்டுமொக அங்கு3ன் உட்செத்
பொ2ட்டு தொர் கு3ட்டுநஸ்கி
மெட்டு மர்க்3யாத்ஜல்லெ மொந்நு

சொட்3டா3 நுமஸ்கிசெடா3வ்
சொட்3டொ3 ஹொய் லொனி சொரி
2யெ அப்ரஞ்ஜி கெ3ட்3டா3 ஆவி தொக
ஸொட்3டு3கி மீ மொர அப்ரஞ்ஜி கெ3ட்3டா3 ஆவி

3க்ஷண் நீ:ஸ்தெனொபா3 தெ3க்ஷணு தெனொ---அம்ரெ
லெக்ஷணான் த3தா3கு பொ3வ்லே ஜிவ்லுவாய் (த3க்ஷண்)

4மொரேஸ் தி3ந்நுந் த4மொரேஸி
தா4க் நீ:ஸ்தெநு மோஸ் ஜாரியாஸி
தா4க் த4க்யாஸ்தெநுஸ் த4ன்யுடு3 ஹோரியாஸ்
தா3மோத3ரா தா3மோத3ரா தொர த3
கோன்கலமவை தா3மோத3ரா   [த4மொ]

தீ3ஸ் நீ:ஸ்தெ கோடி கோடி தீ3ஸு ஸுஜாளுக் கா3ம்
தெ3க்கஸ்தெ கோன் தி3ந்நு--ஸங்கி3ரே ஹரி மீ
தெ3க்கஸ்தெ கோன் தி3ந்நு

ஸ்ரீதே3வூஸ் தே3வ் ஸொண்ணொகொ மொந்நு
மூதே3வின்ஸெர மிள்னொகொ மொந்நு

தோணு கெக்ள வெக்ள நமம் மெந்நகொ ஸ்ரீ
வேணுகோ3பால் ஹரி நமம் ஸொண்ணகொ [தோ]

ஸ்ரீ நடனகோ3பால் நமம்
4க்திஹோரு க3வஸ்தெங்கொ வீண்ஜானா
ஸ்ரீ நடனகோ3பால் தே3வுஸ் தே3வு
ஜீவுனுகு மோக்ஷி தே3ஸ்தக ஸ்ரீ ஹரி
நடனகோ3பால் பொ3வரெஸ் அவொ

நடனகோ3பால் நமம் படன கரோ ஏ
நரகு3பா3த ஸொடி3 ஜவாய் ஜவாய்-அம்ரெ
வடபத்ரார்யுனு வாட் சலேத் தென்
வைகுண்டுமு ஜெய்கிநு ர:வாய் ர:வாய்

நஜ்ஜெ காம் கர்த்தி கை கர்னார் மீ
நா:மெனதி நரகப்ராப்தி ஹோய்
பு2ஜ்ஜாய் சொக்கட் வாடுமவொ
நஜ்ஜவானா தே3வ் ஸாய் ஸாய் ஸாய்

நஜ்ஜாஸ்தெ காமுன் கரஸ்தெனஸ்கி
மஹா ப்ரளயம்லெந்து உஜி உஜி மொரஸ்தெநு
பு2ஜ்ஜாய் ஏ சொக்கட் ஜெலும் ஸெர
ஹரிக் க3வொ தி3ந்நு கோ3ஜியெத் பீ2ர்
ஜெலுமவை ஸவொ ராதி தீ3ஸும்
ஹரிஹோர் ஹட்வன் தெ2வொ ஜெலும்
பொஸாய் ஸெணம் ஸெணம் ஹரிக் க3வொ

பஜெ ஹொயெ வரமுன் தே3ய் ஹரி மெனி
ஸுஜெநுல் ஸெரமிளி மீ ஸதா3 தொகொ
4ஜெநான் கரொரி:யேஸ் மொகொ
பஜெஸே மோக்ஷி கெங்கண் ப4ந்தீ3 ஹரி

பஜெமெனி க2ள்ளெ ஹரி சரிதுன்
நிஜம்மெனி க3வ்லெ ஹரி சரிதுன்
நஜ்ஜாநகொ ஸங்கே3ஸ் ஜல்லெ
பு2ஜ்ஜாய் ஜெலும் மோக்ஷி மைலெ

43வத் ப4க்தி கார் மொந்நு
43வத் தா3ஸுந் ஸெர மீள் மொந்நு
ஜக3துர் ஏ சொக்கட் கு3ண்ணு
ஜந்ம வியாதி3க் ஹொக3த்ரே மொந்நு

பாபுகு த4க்கி புந்நுகு வெக்கி ஸ்ரீ
பா3லகோ3பாலுக் க3வஸ்த ஸிக்கி
பா4க்கி3 பா4க்கி3 பரமபத3மூஸ் பா4க்கி3

பா4ஷா ப4க்தி நீ:ஸ்தெநொ பா4த் நீ:ஸ்தெ பொ4ந்நொ
நித்ய முக்தி பொந்த்3யாஸ் தெங்கொ காய் உந்நொ
ஸெத்து தொப்பி சலெஸ்தெநொ பெ4டெ3 செந்நொ
ஸித்3து3லுவாட் சலெஸ்தெநொ உக்கு செந்நொ

பா4த் உன்னபொடெ3த் ஆங்கு3
3லம் உட்33யி ஹரி ப4க்தி நீ:ஜியெத்
க்3யான் கா2ல் பொட3யி ஆத்ம
க்3யான் மென்தொ காய்நாமெனதி
மோக்ஷிம் ஹட்வன் தொ2வ்னாஜியெத்
ஜெலும் ஜுட3யி ஜெலும் ஜுட3யி பி2ர்
நரக் ஜுட3யி நரக் ஜுட3யி பி2ர்
ஜெலும் ஜுட3யி யேஸ் கெ3திகரா:யி

புந்நு கர்நகொ பாபு கர்நகொ---நாகும்
ஸொந்நா தே3வுகு ஸொண்ணகொ
தி3ந்நு கோ3 ஜவண்ணகொ [பு]

பொன்னாஜா:ட் தே3வுகு மீ
ஸொண்ணா ஸொண்ணா ஐகோ
மொர்னாவ் நடனகோ3பால நாயகி
மொகொ ஜெலும் ஜுண்ணா ஜுண்ணா

முத்3தி3 ஹெட3நி தை3ரா:த்
ஸுத்3தி4 கர்லநி மொர
பு3த்3தி4 அய்கநி மொக
ஜெநெ மாயி ஏ பௌ4ண்டி3ஹோர்
ஆஸெ ஹிந்தொ3ரெ:ய்
ஸொட்3டே3 ஸங்கே3
வத்தொ க2ள்யெத் ரா:ந்த3க்
நீ:ஜியேத் ப4ராட்3 ஜாந்தக்

மொந்நுபா3ரே ஹரி மெந்நொபா3ரே ஏ
ஸொந்நா ஜிவ்நமுஸ் தூ கர்நொபா3ரே-தொர
ஜுந்ந கு3ண்ணுநஸ்கி ஜேடொ3ய்பா3ரே --தெ2ப்3பொ3
பொந்நாஜா:ட் க2ளெஸ்தெனோ3 அவ்ட3ய்பா3ரே   [மொ]

மொந்நு தெ2வி ஸந்தி3
தே3வுகு தூ அந்தி3
மோக்ஷி தே3ய் ஜீவுக் ஸாந்தி

மொந்நு தூ கோட் ஜார்யேஸ்ரே
சொக்கட் கு3ண்ணுன் யேட் நஸிதைதி3
மொந்நு தூ அங்கு3ன் பு2ன்னஹா
அங்கு3ன்பு2ன்னஹா ஜெலும்காய் கு3ண்ணு
து3ர்கு3ண்ணு அரே--மொந்நு தூ கோட்

யேலா தேலா கோ3பாலா
ஜாலமு கர்நகொ கோ3பாலா
ஜிலபி தெ3வுஸ் கோ3பாலா
பாலி மொகொ கோ3பாலா

ஸ்ரீ ராம ஸ்ரீ க்ருஷ்ணா ஸ்ரீ கோ3விந்தா3 மெனோ
ஸ்ரீ கோ3பாலா மெனோ
ஸேஸ்தெ பாபுன் நீ:ஸ்த ஹொய்ஜாய்
ஸெணம் யே தா4னுக் மெனோ
யே -ஸெரீரநித்யம் மெனி ஜனோ   [ஸ்ரீ ராம]

ஸ்ரீ ராம் ஸீதாராம் ஸ்ரீ ஜெகந்நாத2ராம்
ஸ்ரீமந் நாராயண ஜே ஜே ஜே ராம்

ராமகிருஷ்ணா நமம்ஹாத் தெ4ல்லெ எமஜொவளவ்னா
ராமகிருஷ்ணா ஹரிமெல்லெ ராதி தீ3ஸும்
தி4யான்கர்லே பாமருன் ஸெங்கு34க்திகர்னார் ஸெரமிள்ளெ (ராம)

ரித்த வத்தாம் காய் கு3ண்ணு
பி4த்தர் ஹட்வி ஸியேத் புந்நு
ர:த்தவாட் சலெதீஸ் கு3ண்ணு
ராத் தீ3ஸ் ஹரிஹோர் மொந்நு

ரோக்ஹால் ஸரீர் ஜேடை3
தா4க்ஹால் ஸரீர் ஜேடை3
ஸாக்ஹால் ஸரீர் ஜேடை3ரே
வாக் ஐகி தூ அத்த தே3வுக்
தெ3க்கஸ்தக் த4யானும் ஸா ப4
ரோக் மொரநுஜ்வாவ் ஜேடை3ரே

லிம்பு3 பொள்ளொ ஸொக உஜெதிகாய் களொ
ஜெம்பு பொள்ளொ ஸொக ரி:யெதிகாய் ஜெநெ
அம்ப3ன் போட் து3வ்ந கரஸ்தகஸ்நா ஹொயாஸ்
ஹரி ப4ஜன கர்நாஸ்தெநு

வெக்கி வெக்கி ஹரிக் தெ3க்கி மீ க3வ்லேத் ரி:யேஸ்
4க்திஹோர் தே3வு த்4யாநும் முக்தி பொந்து3ஸ் ஸா
அத்தெ மீ முக்தி பொந்து3ஸ் ஸா

ஸங்கு சக்ர பீதாம்ப3ரதா4ரி
முரளீத4ர கோ3வர்த4னதா4ரி
ஸங்கு சக்ர பீதாம்ப3ரதா4ரி
முரளீத4ர கோ3வர்த4னதா4ரி

ஸிகாம் லொநி சொரி அகாஸ்ஸெய்
தோணும் தைலியே
தே3வகி பெ3டா ஆவி -வஸு
தே3வுகு பெ3டா ஆவி

ஸிந்நாஸ்த நமம் கரேத்
மொந்நாஸ்தெ பத3மப்பை3
செந்நொ அட்குல் ஹொவுங்கொ
எமாகு--தெ2ப்பொ3
ஸொந்நா ஸவ்லாநு ஹெள்ளி
பொந்நாஜா:ட் ஹிங்கெ3 ரஜ
மன்னாருக் மொந்நு தோ2வி
மொந்நூ சொக்கட்--தூ   [ஸி]

ஸீதாராம் தொ3ளர் ஸெய்லெ ராம்
ஸேவொ மொகொ தூ தீ3டெ3 ராம்
ஏ ஜெகதுர் தொ2வி கே2ள் கெந்நொக ராம்
ஏ ஜென்மு க23ன் ஸெக்காநி ராம்   [ஸீ]

ஸீன் திர்ச்சநாவி ஸ்ரீநிவாஸா மொகொ
கோன் து3ஸ்ர தே3வ் ஸே தூஸ் ஸா
பான் ப2ட்டுநாமுல்லாம் தூஸ்
ஸீன் திர்ச்சி மொகொ பொ3வ்லெ அத்தொ (ஸீ)

ஸீதா ராமா கீ3தா நேமா
பத3வி தெ3நொ பரந்தா4மா
வேதா3தி3 வேது3ம் ஸியேஸ் பூ4மா
ஸதா3 தொர த்4யான் ஸ்ரீராம் ராம்

ஸுத்தி3 ஸுசி ஹோரு ர:வோ
பு3த்தி4 சொக்கட் ஹொய்லோயி
முத்தி3 தை3ர ஹாதுகு ஹோனா--ஹரி
4க்தி கரெத் ஜெலும் அவ்னா

ஸெத்துலா திந்நாள் துமி ஸாரியாநிஹா துமி
ஸாரியாநிஹா துமி ஸாரியாநிஹா
சித்து தொ2வோ ஸ்ரீராம் சரணுமு ப்ரணவ
ரெத்து அநி தெமொ பொ3ல்ஜாய்

ஸெத்துகன் ரி:யெஸ்தெநொ
மொத்துகா4ம் பொடெ3ஸ்தெநொ
ரெத்தும் ஸங்கே3ஸ் தொகொ மொகொ [ஸெ]

ஸெங்கு3கோன் தொகொ3 மொந்நு ரி:யேத்
ஸங்கி 3 ஸங்கி3 ஸங்கி 3 ஸங்கி3
ஸ்ரீரெங்கா3 தே3வ்வினா ஸெங்கு3 தெனோஸ்
ஸெங்கு3 ஸெங்கு3 ஸெங்கு3

ஸொப்நாம்தீ ஹரிக் ஸொட3ன் ஹோய்கி
ஸொடி3 ஜெய்யவி பி2ர்ஜெலும் க23ன் ஹோய்கி
அப்3பு3நா மெநிகு ஜெலும் ஹரி தீ3ரேஸி
ஆட் அக்ஷர் தெ4ல்லுவோ தே3வவி பொ3ல்ஜீரெஸி

ஜல்லரே ஜல்லேரே மொந்நு
கொ3ல்லர் கீஷ்டுக் சொக்கட்
தெ4ல்லேரே தெ4ல்லேரே புந்நு   [ஜல்]

ஹந்தெ3 ஹந்தெ3 தா4நுகஸ்கி ஹரிக்
ஹாத் தெக்கட3ஸ் தெநொ
பொந்த3ய் பொந்த3ய் புஜா போ2ளுந்--த்யே
அந்தி3லெத் ஜாய் அஸ்கி மூளுந்
கோ3விந்தா3 மெநொ அஸ்கி வேளும்
கோ3பாலா மெநொ அஸ்கி வேளும்
நிச்சு நிச்சு ஸுன்னொ ஸுன்னொ
ஹந்தெ3 ஹந்தெ3 தா4நுகஸ்கி ஹரிக்

ஹரி மெனொபா3 ஹரி மெனொரே
ஹரி மெனெத் பாப்தா4ம் தெ4ரித4மய்ரே
ஜியெதி3ந்நு ஜான்த3க் ரி:யெதி3ந்நு அத்தோதி
தா3துன் அஸ்கி லல்னாஸ்திக்காம்
தா3ர் தொ3ங்கர் கெல்லி த3டுநாஸ்திக்காம்
பீ4த் தெ4ல்லிகின் சல்னாஸ்திக்காம்
தளம் நீ:ஸ்தக் தொ3வ்ரொஹொய் நசுனாஸ்திக்காம்
தூ4ம்லயெ ஸரீர் து4ள்னாஸ்திக்காம்
பு3த்தி3 பெ4ண்டுஹொய் த4மி ஜானாஸ்திக்காம்
நெத்தி3ஜெய் கெட்டொத3டி பிஸுனாஸ்திக்காம்
ஜொமைன் த3ணி ஹிங்கு3னாஸ்திக்காம் (ஹரி)

ஹாதுநும் தை3ரஹாத் அங்கி3ளி முத்தி3 ஹோனாபை3
ஸாதுகு ஜெய்யவேத் பு3ண்ணா ரா:ந் ஹோனாபை3
சீ2 தூ2 மெந்து2வேத் மொள்ளோ ஜாந் ஹோநாபை3
தும்ரெ ஐயான் வத்தொ பன்னீர் ஸிர்கண் கர்லுனோபை3

ஸுடிநிம் பி3ஸிநிம் சல்நிம் ஹோங்கும்
நடனகோ3பால் த்4யான் ஸொண்ணொகொ மொந்நு(ஸுடி)

ஸுங்கி3 து4ள்னாரி:யேஸ் ரெங்க3நாதா2 மொகொ
ஸெங்கு3 து3ஸர்நீ: ஸங்கே3ஸ் நாதா2

ஸுடிநசொ ஸுடிநசொ ஹொடிம் ஹாத் தகு3வேன்
நடனகோ3பாலுக் ஹடி பாய்ம்பொடு3வேன் (ஸுடி)


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube