1) ோரு ஹோரு ஹரி நமம்
2) ஸெங்கு3 செக்குர்ஸெர
3) ஸ்ரீ ஹரி தொர் பதா3லும் மீ யவி
4) ெணமவி ஸேவதீ3
5) தி3வ்யம் தி3வ்யம் தி3வ்யம்
6) ொரவிநா மொககோந் து3ஸ்ரஸேரே
7) ஹரிக் க3வி நசி பொ3வி
8) 3ளாபநி நெத்தி
 


 

Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube