ஸ்ரீ டி.கே. ராமரத்தினம் கச்சேரி 1980
1) 3வரெ ஹரிக் க3வரெ
2) ராமா க்ருப ஸாரே
3) ஸெணமவி ஸேவதீ3
4) ஸீதாராம் தொ3ளர்
5) மங்க3ளம்
ஸ்ரீ டி.கே. ராமரத்தினம் கச்சேரி 1989
1) 4வரோக்
2) தா3மோத3ர ஸ்ரீ ஹரி
3) பு2ரரெ ஹரி மீ யேட்
4) ஹத்து3 கொடு3ம்
5) ஹரிக் க3வி நசி
6) காய்மென் ரொடு3ரே
7) நிச்சு ஸ்ரீஹரி
8) ராமா ஸ்ரீரகு4 நந்த3நா

Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube