சௌராஷ்ட்ர மும்மூர்த்திகளின் கீர்த்தனைகள் தொகுப்பிலிருந்து
1) இஸொயேட் ஸதா3 ஸ்ரீ
2) பத3விதே3ய் பரந்தா4
3) தி3ந்நு ஜனன்முஸூனா
4) ஸேவ கொ2ப்பா3
5) ஸீதாராம் தொ3ளர்
6) மாதவனடியாரை
7) ராம்ப4ஜன
8) 3வெதி ஸ்ரீ
9) ஹரிக் க3வி நசி
10) மாத4வ கோ3விந்தா3
11) 4ஜனகேர்
12) கு3ரு தே3வுநுக்
13) கோன் ஜல்லந்
14) சொக்கட்வாடும்
15) பரிமேல் வரும்
16) ஸெங்கொ3ரெ:ய்
17) காய்மென் ரொடு3ரே
18) பு2ரரே ஹரி

Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube