3வ்நாஸ்தெங்கோஸ்

   

முகா3ரி ராகு
ஸாபு தாளு

கண்ணினு

3வ்நாஸ்தெங்கோஸ் யெமொ ஸெய்
கா3ல்ர:நி தெ4ல்லி ஜாரெஸ்தே--நிச்சு
3வி நசி த்4யான் கரோராஸ் தெங்கொ
ஹரி பொ3ல்லி ஜாரெஸ்தெ   (க3)

ஸரீர் மீமெல்ரி;யாஸ் தெங்கோஸ் யெமொஸெய்
தெ4ரி தெ4ல்லி ஜாரெஸ்தே--யே
ஸரீரநித்யம் மெநி ஜநிவாட் ஸெய்ல்ரி:யாஸ் தெங்கோ
ஹரி பொ3ல்லி ஜாரெஸ்தே   (க3)

மாயி மா3புநுகு போடுக் மரெஸ்தெங்கோஸ்
யெமொ தெ3ல்லி ஜாரெஸ்தே--ஜெநெ
மாயி பா3புநுகு சல்லியாஸ் தெங்கோ
மாத4வ பொ3ல்லி ஜாரெஸ்தே   (க3)

கு3ருப4க்தி கர்நாஸ்தெ கொ3ருன் ஹாலூஸ் ஏ
லோக் நஜ்ஜா ரெஸ்தெ--ஸத்
கு3ருப4க்தி கரஸ்தெங்கோ ஸெய்
கோ3விந்த3 மோக்ஷி தே3ரெஸ்தெ   (க3)

ஸ்ரீ தே3வுஸ் தே3வ்மெந் ஜந்நாஸ் தெங்கோஸ்
யெமொ தெ4ல்லி ஜாரெஸ்தே--ஸ்ரீ
தே3வு தா3ஸுநுக் தா3ஸொ:யாஸ் தெங்கொ
தே3வ் பொ3ல்லி ஜாரெஸ்தே   (க3)

3ஸுநுக் தா3ஸொ:நாஸ்தெநொ யெமொ
தா3ஸ்ஹொய் ஜாரெஸ்தே--ஹரி
தா3+ஸுநுக் தா3ஸொ:யெஸ்தெநொ
தா4க்நீ:ஸ்தா2ம் ஹிங்கி3 ஜாரெஸ்தே   (க3)

வடபத்ராரிநு வாட்சல்நாஸ்தெங்கொ யெமொ
வாட் தெ3க்கட3ரெஸ்தே--யே
செடனான் ஸுடி ஜாய் நொம்மொ
நடனகோ3பால் மோ ஸிக்கட்3ரெஸ்தெ   (க3)


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube