2டெ3 ஸரீர்

   

ஸெஞ்சுருட்டி ராகு
ஆதி தாளு

பல்லவி

2டெ3 ஸரீர் கா2ல்பொடி3 ஜாநாமுல்லோ--ஹரி
கைங்கர்யம் கரொ ஜெலு மவ்நா ப2ல்லோ    (க2டெ3)

அநுபல்லவி

2டி3ஸொடெ3 ஸரீர்ஜுக்கு லெ:க்கநீ: முல்லோ --அமி
கரெ கருமுநஸ்கி திரிஜாய் ஜல்வோ    (க2டெ3)

சரணு

தெ4ரந் நிக்லேத் ஹிப்பி3 ரா:நா த4மய் மொந்நு--யெக
தெ4ரந் முஸைகி தே3வுக் ப4ஜொ கு3ண்ணு
சரமஸ்லோ கர்த்துநய்கி ஸெய்ல்வோ ஸெய்ல்வோ ஸங்கு
சக்ரபாணி வினா க3தி நீ:யேட் ஜல்வோ    (க2டெ3)

இஸோஸ் ஏ மெநிகு ஜெலும் அவ்லேத் ரா:ய்கி--ஏ
ஹரிக் ப4ஜந நீ:ஜியேத் பாப் திரைகி
பிஸொதெ4ரி ஹிண்டு3நகன் நமமுஸ் வாடு--சொக்கட்
பிஸொதெ4ரி க3வ்னாஜியெத் நீ:க3தி யேடு    (க2டெ3)

வடபத்ரார்யுநு மொகொ வாட்தி3யாஸி--ஸ்ரீ
வைகுண்டுக் நிக்ளிஜவேந் வாட்ஹோயெஸி
நடனகோ3பாலூஸ் தே3வ் நஜ்ஜவுங்கநு--க3வி
நடனம் கர்னாஸ்தக கோ3 பொ3வுங்கநு    (க2டெ3)


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube