2ள்ளி க2வொ

   

மாஞ்ஜி ராகு
ஆதி3 தாளு

பல்லவி

2ள்ளி க2வொ க2ள்ளி க2வொ--நிச்சு
கைங்கர்யம் மெனஸ்தான் கொப்பு3 க2ள்ளிக2வொ    (க2)

அநுபல்லவி

கரெ கர்முன் த4மய்
ஹரிக் பாய்ம்பொடி3 பொ3வொ துமி    (க2)

சரணு

தாஸ் ஹோனாஜியெத் மோஸ் அவயி ஹரி
தா3ஸுநுக் தா3ஸ் ஹொயெத் ஹரி க்ருபகரயி
தொ3ங்கர் ராணும் ஹிங்க3ன் வேஸ் நீ:
தொங்க3ர் அங்க்3ளிதெ4ரெ ரெங்கா3க் ஸெங்கு3    (ஸவோ யேட் (க2)

ஸானவொ ஹரி மெனொ ப2ல்லாம் ஏ கான் நாக்
தொ3ளொ தோண் கை ஹோனா முல்லாம்
பை3லுகு தா3ஸ் ஹொய்லி ரி:யேத் அவி
தெ4ரி கடொய் யெமாக் காய் ஸங்காய்    (க2)

மத்திம் உஜி மத்திம் ஹொடி மத்திமூஸ்ஜாய் ஸெரிர்
4க்தி கிஸொதி கரொ
வடபத்ரஸாயி ஹொய்கிநு மொகொ
நடனக்ருஷ்ண தாஸுந் ஜொவளும் ஜெய்     (க2)


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube