காமுக் கொத்தி3

   

கௌ3ளிப3ந்து ராகு
ஆதி3 தாளு

கண்ணினு

காமுக் கொத்தி3 யேட் வத்தொ கர்நொ ஏ
களய்லேத் பரம ஸுக3ம் --பரந்
தா4மநாம விஸேஷ் ஜந்நாஸ்தெ
பாபி நுகப்பை3கி ஸுக3ம்

கோ3 வத்தகரி கோ3 தி3ந்நு க3ம்ட3ஸ்தெமொ
கொ3 ஜெலுமவ்லேத் ரா:யி--திஸொ
கோ3 வத்நொகர்நாஸ்தக
கோ3விந்தா3 ஸர மிளெத் ஜெலுமவ்நாஜாயி

நிச்சு நிச்சு ஸ்ரீ அச்சுத நாரா
யணாமெநிக3வி நாசி--தூ
நிச்சு ஹரிநமம் கரஸ்தெம பி4த்தர்
ஜெஜ்ஜு ஜாய் க3வி நாசி

நரஹரி நாராயணாமெநி நசஸ்தெமாக்
கரெ கருமுனு ஜாயி--தூ
மொரெவாகைகி தொகொ பாய்ம்பொடு3ஸ் ஹரி
மோக்ஷி தே3யி தே3யி

தீ3ரெஸி க4ண்டா கர்நுகு ஸெய்ல்வோ
தே3வ் துஸர் நீ: நீ: நீ:
தீ3ரெஸியேடப4யஸ்தம் ஹைஸ்துகு
தே3வ் தெனோஸ்மெநி ஜாநி

ஹைஸ்துக்கரி யோக் ஹைஸ்துக் மரெ ஹரி
அஸ்கெமொ பொ4ரிரா:யி திஸோ
ஹைஸ்துபொ3வெதா4நு அர்த்துஜநியாஸ் தெங்கொ
மொந்நும் ஹரி ரா:யி

அஸ்கெமொ பொ4ரி ரி:யெஸ் மெநெ பிரஹலாதுகு
அவெனிஹா கா2ம்பு3ம் தெ3ப்போ3--தொ3ளொ
மிஸ்குநாஸ்தக் ரி:யெ பரமபத3முகமி
மிளஞ்ஜவேன் வாட் கொ2ப்போ3

யே ஜெலும் ஜியெத் கோந் ஜெலுமவைகி
யேஸ் சொக்கட் ஜெலும் மொந்நு
பீ2ர் ஜெலும் க2ண்ணா ரா:ஸ்தெவாட்
ஸங்கொ3ரேஸ் மொந்நு

வடபத்ராரிநு மொகொ க்ருப கரியாஸ்
வைகுண்டு வாடு மொந்நு--ஸ்ரீ
நடனகோ3பால நாயகி ஹொயெதீஸ்
நரகவ்நா மொந்நு


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube