காஸ:ன்னவ் க3தி

   

நாத3நாமக்ரியா ராகு
ஸாபு தாளு

கண்ணினு

காஸ:ன்னவ் க3திமெல்லன் ஜனுலுன் லய
காலுடு3 பொ3வஸ்தான்வேள் காய்ஸங்க3ன் ஜனுலுன்   (கா)

லெ:க்கநீ:ஸ்தக் ஜெலுமுன் க23ஸுன் ரத்க
அக்கர த3யதொ4வி ஞானுன் ஜநொநின்   (கா)

ர:த்தவாட் ஸம்ஸார்மெந் நொம்மொஸுன்
அத்த வாட்காய் எமாக் மோக்ஷிபத3வி ஜநொநின்  (கா)

கர்ம கர்துன்ஸெர மிளஸுன் நிச்சு
மர்முகன்ரி:யெ திருமந்துர் விஸ்ரஸுன்   (கா)

பை2ல் நு:க்ரு கே4ர் ஹன்னவ் மெனஸுன் யே
ப்4ராந்திநு ஸொடி34கவாநுக் ஹட்வநிந்   (கா)

பரஸ்திரி க3மனம் கர்லேத்ரா:ஸுன் பரி
பூரண நாராயணுக் தா3ஸுன் ஹொய்ரா:னின்   (கா)

வடபத் ரார்யுநு வாட் ஹட்வி ஸானின்
நடனகோ3பாலுக் நொம்மி க3வனின்   (கா)Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube