3வரே ஹரிக் க3வரே

   

மாஞ்ஜி ராகு
ஆதி3 தாளு

கண்ணினு

3வரே ஹரிக் க3வரே ஹரிக் கு3ண்டு
கா4மவி லைநாமுல்லாம் க3வரே ஹரிக்
அவரெ ஸங்கு3ஸ் ஐகுலுவரே
அநித்யம் ஹொயெஸரிர் கோன்வேளும் ஜேடை3கி  (க3)

மாயாவாதி3ன் ஸெங்கு3 மிளன்கி மீடு
மத்தி தோணும் தைலுநொகன்
பு3த்தி3 ஐகோரே   (க3)

மாயாபி3ரம்ஹம் மூட் ஜை:லய்கி ஸத்
மார்க்கு3 ஜநியாஸ்தெநு ஏ
மார்க்கு3ம் ஹொய்லன்கி   (க3)

கடரெ அத்3வைத் தொ3ப்ப3ய் ரிLயெ ராண்
கரெ ஜீவாத்மாமெநி கிங்கெ தெங்க தோண்
பொ4ரிரி:யெ ஸ்ரீ ஹரி சரிதுன் தெ4ரி
ஐகொரே பாப் மொரி ஜேட3ய்ரே   (க3)

ஸுரிது ஜொவள் ஹந்தா3ர் அவைகி அவி ஜ:கேத்
ஸுரிதா:ல் ஜவள்ளன் முஸைகி
நடனகோ3பால் ஹரி ஜொவளு
வடபத்ரார்யுன் தெ3க்கடெ3வாட் ஏ பெ4ளி ஜொவளு   (க3)


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube