3ஜேந்த்3ரவரதா33தி கோன் ஸெணம் மொக

   

நாத3நாமக்ரியா ராகு
ஆதி3 தாளு

கண்ணினு

3ஜேந்த்3ரவரதா33தி கோன் ஸெணம் மொக
அவி கருண ஸாரே
பஜேஸுஜெநுந் ஸெங்கு3 நிஜ ஸ்ரீ ஹரி தொரெ
பதா3ல் மொகொ தே3ரே    (க3)

பு2ரொ உஜ்விநி லோகுர் தொர பூ2ல் பதா3ல்
ஸிரஸோ;ரு தே2விரே
நரஹரி தொர சரணுஸ் க3தி மொர
ஸெர அவி ரா:ரே    (க3)

அவி கா3ல்ரெம கா4ம்தெ2வி பொ3ல்ஜாநா முல்லாம்
அவி க்ருப ஸாரே மொகொ
பொ3வி ரொட3ரி:யெ மொகொ
பு4விரா:த் ஸொட3ன் ஹோய்கி பொ3வ்லே மொர்    (து3க்கு ஜாய்ரே (க3)

நடனம் ஹொய்லேத்ரி:யெ லோகும் ஸம்டிலி மொரஹால்
ஹுடன் முஸுநாபா3ரே
கெடொ செர்சிலே மொகொ வடபத்ரஸாயி
தி4டவுர் தோணும் மெல்லரேஸ்ரே     (க3)


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube