எகப2ல்ல மொகொ

   

4ண்டா ராகு
ஆதி3 தாளு

பல்லவி

எகப2ல்ல மொகொ ஜெலும் நொக்கொ (நொக்கொ நொக்கொ)
எகஹால் நஸயிதொர் கொ4கொ ஹரி ஹரி (எ)

அநுபல்லவி

சொக்கட்வத்த கர்லொரி4யேஸ் மீ தூ மொக்கோ3 (தொ3வ்ட3ந் ஹோய்கி
சொவ்த் லோக் ஜந்த நொம்மேஸ் தொகொ (எ)

சரணு

சூகுந் ஸாநாஸ்தக் லோகுர் சொக்கட்வாட் அவைகி (மொகொ)
சொக்கட் கரஸ்தெதி கோன்தி3ந்நு மொகொ
தூ காய்கரரேஸ்ரே தொகொ காம் வெக்ள ஸேகி
தூ அங்கு3னவஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி (எ)

பு2ஜ்ஜாய் பு2ஜ்ஜாய் மொக பு4லகுர் பொந்தெ3 (ஸுகமுன்)
பொ3ல்ஜானவஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி ஹரி
2ஜ்ஜு கர்நகொரே தூ காய்கரெதிந்நு ஸொண்ணா
கருண கரஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி    (எ)

து3ஸ்ர கொன்னி ஹட்வுநொகொ தூ4ரு தொர்விநா (நீ:ரே)
து3க்கு கடஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி
அஸொரேஸ் யேலோக் மொகொ ஸெய் ஹரி மீ (காய்கரு யேடு)
அப்ப3ஸ்தெதி கோன்தி3ந்நு ஹரி    (எ)

3யகரய்மெனி தொர் தா3ஸுநு தா3ஸொயேஸ் மீ தூ
3யகரஸ்தெதி கோன் திந்நு ஹரி
கெ3யஹொய்ஹாய் ஸெரீர் மீ மெல்லிரி:யாஸ் (தெங்கொ கெ3திஸேஹா யேட்)
கெ3ருடோ;ர் அவஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி    (எ)

ஸாபுதோண் பெ3ஸ்களி ஹொய்ரேஸ் ஏ ஸம்ஸாருமு
க்ருபஸாஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி ஹரி
தூபு லொன்ஸாய் தூதுந் சொரிக2யெ தூ மொகொ
தூ4ரொ:ய்லஸ்தெ யேட் கோன்தி3ந்நு ஹரி    (எ)

தெ3கடுஜீவ் தி3யெஸ்தெனா தீ33மர்பூ2ல் பதா3லுன்
தெக்கஸ்தெ மீ கோன்தி3ந்நு ஹரி
சொக்கட்கி தொக யிஸொ மொக ஹாத்ஸொட்டி3 (ரி:யெஸ்தெ)
சூகொர்ச்சுலஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி    (எ)

சூகுவாடுநும் பொ3ல்ஜெய்லேத்ரி:யெ ஸரீர் யேட் மீ
ஸொட்டி3யவஸ்தெதி கோன்தி3ந்நு ஹரி
சூகுன் நீ:ஸ்தெ பரமபத3மவி தொகொ மீ
சுட்டுபி2ரஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி    (எ)

சொக்கட் கைங்கர்யம் கரஸ்தெம நஸொரி:யெ (மொந்நு)
சொக்கட் க்3யான் அவஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி
அஸ்கொ யே லோக்ஸே ஹட்வனும் நீ:ஸ்தக
ஆஸெ ஸுட்டி ஜாஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி    (எ)

ஹிப்பி3ரானாஸ்தக் தொ3ப்பி3ல்ஜாரி:யெ மொந்நு
ஹிப்பி3ராஸ்தெ கோன்தி3ந்நு
அப்பை3கி யே மெநிகு ஜெலும் லோகுரு
அஸ்கின் ஜனஸ்தெதி கோன்தி3ந்நு ஹரி    (எ)

ஸ்ரீரகு4நந்த3ன ஸெங்கள் மொள்ளியவி தொர
ஸெரமீ மிளஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி
ஸ்ரீராம கிருஷ்ணா கோ3விந்தா3மெனி நசி
ஸெரீர் விஸ்ராஸ்தெதி கோன்தி3ந்நு ஹரி    (எ)

3வி நசி பொ3வி ரொடி3 கா3மஸ்க பொ3டி து4ளி
3வுந் க33ஸ்தே கோன்தி3ந்நு ஹரி
மொவிமுஸைகி மீ கரெ பாபுநு தொ3யிர்
மொள்டொ ஹுத்ரஸ்தெதி கோன்தி3ந்நு ஹரி    (எ)

தே3ரே பதா3லுன் ஸ்ரீ தே3வுமென் ரொடி3 ரொடி3
திந்நு க3ம்ட3ஸ்தெ கோன்தி3ந்நு
காரே யே மாயா ஸம்ஸாரும் தைல்ரி:யேஸ் மொக
காந்தீ3 ஐகஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி    (எ)

மொரநுஜ்வாவுகு த4க்கி ஹரி தொர் சரண்தெ4ரேஸ் மீ
மொகொ மிள்வுலஸ்தெ கோன்தி3ந்நு
கரெ கர்முகஸ்கி க23ன்முஸைகி ஜெலும்
கபாள்வாட் தேஸ்தெதி மொக் கோன்தி3ந்நு

தீ3வாடுனு ம:த்தி ஹொல்லெ வாடுன் ஜனிதெ4ரி
தி3க்கி ஹுகுட3ஸ்தெ கோன்தி3ந்நு ஹரி
தே வாடு3கு3ள்ளி கா2ல் நொவ்வாடுனு ஜை:லி
தெகர் ஹொல்லெ ஜாஸ்தெதி கோன்தி3ந்நு    (எ)

மிளெ தொ3ளஸெர வாஸி மொன் அக்ஷருநு
மிள்வி மீக2ளஸ்தெ கோன்தி3ந்நு
தொ3ளொதீ2ன் தே3வாதி தே3வுநுக் தே3வ் (ஹொய்ரி:யெ)
தொரஸெர மிளஸ்தெதி கோன்தி3ந்நு     (எ)

கான் நாக் தொ3ளாநுன் ஹொல்லெ (கவாடு4கு3ள்ளிதெமொ)
கா3ம் மீ ஸாஸ்தே கோன்தி3ந்நு
கான் நாக் தொ3ளான் ஜியெதா4நுக் ஜானாஸ்தக்
கருமுன் கடஸ்தெதி கோன்தி3ந்நு ஹரி   

ஜெலுமுன் க2டி க2டி ஜெக3துர் பொந்த3ஸ்தெ பு2ரொ
ஜெலுமவ்னாரா:ஸ்தெ கோன்தி3ந்நு
2ல்லஹொல்லெ சொவ்த் லோகுமு பொ4ரி:ரியெ தொர்
கைங்கர்யம் கரஸ்தெதி கோன்தி3ந்நு    (எ)

மீ கர்னாஸ்தெ பாபுன் ஜெக3துர் கொன்னி உராவ் நீ:
மீ தொகொ ஹோஸ்தெ கோன்தி3ந்நு
காகாஸுருக் த3யகரெஸொக மொகொ
க்ருபகரி தூ பொ3வ்லஸ்தெதி கோன்தி3ந்நு    (எ)

பன்னஹா தொகொ யேவேள் மொன்னவநிஹா
லொ:வ்வ பூ2ல் பதா3ல் தேஸ்தெ கோன்தி3ந்நு
ஜுன்ன வஸ்நானுமுஸ் திந்நு க3ம்டிலேத்ரி:யே
மொன்னு தெ3ரஸ்தெதி கோன்தி3ந்நு    (எ)Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube