அவ்ட3வி மர்தொ3வுண்ணார்

ஸஹானா ராகு
ஆதி3 தாளு

   

பல்லவி

அவ்ட3வி மர்தொ3வுண்ணார் கோன் யெமாக்
த்யெவேள் மொன்னு (அவ்ட3வி)

அநுபல்லவி

அவ்ட3வி மர்தொ3வுண்ணார் கோநேட் கு3ட்33ர்ஹநி முட்க கர்தய் பு2ட்காம்ரெ;ய் ஸரீரு ஜேடை3 பெ3ட்காம்தி பெ3ட்கிம்தி காய்ஸே

சரணு

துட்கொ ஒய் மெநி தூ ஜல்லெரெ மொந்நூ ஏ ஸரீர் (துட்கொ ஒய்) துட்கொ ஒய் ஸரீரும் வியாதி ப2ட்கொ மொவன் முஸுனாரே க2ட்கியா நொம்மெ பெ4ண்டோ3நொக வட்கெ கர்லெரெ தே3வு நமம் (அ)

பா4து பீ4துரே களைய்லே மொந்நூ ஏ ஸரீர் (பா4து பீ4துரே) பா4து பீ4துரே ஏ ஸரீர் ஸாது கு3ம்பு ஸம்ஸாருமு கா தூ ஆஸெ க4ல்லிரி:யேஸ் லாது பொட3ன்ஜாஸ் யெமஜொவள் (அ)

கெட்டொ ஹிங்கு3லுவாய் வாடுமாவ் மொரெ ஸொந்நா மொந்நு (கெட்டொ) கெட்டொ ஹிங்கு3லுவாய் நமம் படன கர்லெரே மொந்நு வடபத்ரஸாயி ஹொயெ நடனக்ருஷ்ணாவை த்யேவேள் (அ)


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube