ஏஸ் ர:த்தவாடு துமி

ஸௌராஷ்ட்ரா ராகு
ஆத3 தாளு

   

கண்ணினு

1.  ஏஸ் ர:த்தவாடு துமி காஸ் நித்யம்மெநெ ஹட்வன்
ஸொடி3 கைங்கர்யம் கரோ    (ஏஸ்)

2. மாயி பா3பு மொன்னு ஹாய் ஹோஸ்திஸொ
அஸ்கிவேளும் கைங்கர்யம் கரோ    (ஏஸ்)

3. கு3ரு உபதே3ஸா;ல் ஸ்ரீஹரிக் தெ3க்குவாய் ஹட்வன்
தெ2வி கைங்கர்யம் கரோ    (ஏஸ்)

4. ப4வரோக் திரிஜாய் ஸதா34கவத் தா3ஸுன்ஸெர
மிளி கைங்கர்யம் கரோ    (ஏஸ்)

5. வடபத்ரஸாயி ஹொயெ நடனகோ3பாலுக்
நமி கைர்கர்யம் கரோ    (ஏஸ்)


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube