ஏ ஜாத் த்யே ஜாத் மெநி நீ:ரே

   

நோட்

1. ஏ ஜாத் த்யே ஜாத் மெநி நீ:ரே து3ஸ்ர கோன்
ஜாத் க3வெதிந்நு ஹரி ஸாய்ரே தூ
ஜானகொ மொந்நு ரா:ரே ஸ்ரீ
தொகொ மொகொ சொக் க3தி தே3ய்ரே    (ஏ)

2. குல கோ3த்ருமு காய் ஸேரே
கோ3பால் ஹரி கொங்கிகு ஸாய்ரே
தி4ல்ல ஸொண்ணாஸ்தக தூ போ3வ் ஸ்ரீ
தே3வுஸ் அஸ்கிநாக் ஜீவ்ரே (ஏ)

3. தே3வு த3யாபாத்ர ஹொய்லெரே
தே3வ் ஹாத் ஸொண்ணா த்யே ஸெய்லெரே
பொ3வி தே3நவ்னா ரா:னாரே
பொ3ல்ஜவேன் அவை அவயிரே    (ஏ)
4. அவி பாலன கரெநிஹாரே
அம்ர ப்ரஹ்லாத் சரிதும் ஸெய்லெரே
பொ3விரொடெ3 ஹைஸ்துகெது3ர் அவெஸொகநவை
பொ3வி க3வ்நாஸ்தெங்கொ காயவைரே (ஏ)

5. ஹரி மொந்நுக் ஹொயெ ஆத்மானூஸ்
ஆனந்து3மு பு3டி3 ரா:னுரே
ஹரி மொந்நுக் ஹோனாஸ்தெனஸ்கி
அக்3யானுமூஸ் ரா:னுரே    (ஏ)

6. மெநிகு ஜெலும்முஸ் ஜல்லுனொரே
மெநிக்ஹொய் அவஸ்தெ பீ2ர் காய்நிஜம்ரே
மெநிகு ஜெலும் க2டி3 விர்தா2க் ஜாரெஸ்தெநொ
மேகாங்க4ரிக் ஹோநாஸ்தெநொரே    (ஏ)

7. மொந்நூ மொரெ வாக் ஐகிரே தூ
மோக்ஷி பொந்தி3 ரெ:ய்லுவாய்ரே
புந்நு பாபு வாட் ஜாநகொரே தொகொ
புந்நவை மொகொ ஸினண்ணகொரே    (ஏ)

8. உனி பி3ஸி ஹரிக் க3வ்நாருக் பாப்
ஸேஸ்தா2ம் களானா ஜாயிரே
ஜனி தொகொ மீ ஸங்கே3ஸ் தூ ஸெணம்
ஜல்லி தெ4ல்லெ ஹரி சரணு    (ஏ)

9. சரணுகு செரி க2ளஸ்தெனூஸ் ஏ
லோக்ஸெர செர்நாஸ்தக் ரா:நு
பரமபத3ம் பொந்த3ஸ்தெனு ஸ்ரீ ஹரி
தா3ஸுன் பாயிர் பொடி3 ரா:நு    (ஏ)

10. பாய்ம்போட் ஹரி தாஸுந் தொகொ
பரமபத3ம்மு பொ3ல்லேத் தெ2வநு
பாய்ம்பொடி33வி நசிலேதத் ரா:ன் மீ தொகொ
பாய்ம்பொடுஸ் தெங்க தூ ஸொண்ணொகரே    (ஏ)

11. ஸொண்ணொக ஏ சொக்கட் வாடு
ஸோ ராட் திருப்பதிம் ஸே ஸாதூ
ந:ன்ன அவ்தார் லீலி தோக் மொவெ தொரெ
நடனகோ3பாலுஸ் தே3வ் ஸா தூ    (ஏ)

12. நடனகோ3பாலுக் தெ3க்குலோன்
நஜ்ஜெவாடுந் ஸொடி3 சலஸ்தெனு
வடபத்ரார்யுநு கிர்ப யே தா4நுகு
வாட் தே3ரேஸ் ஏட் கோன் ஜனனு    (ஏ)


Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube