Go To First Page Go To Previous Page 
   
118 ஹரிஸத்பத3வி தே3ய்
119 ஹரி சிந்தனகாரி மொன்னு
120 ஹரிதொர த்4யாந் நீ:ஸ்தெங்க (பு2ரோ பு2ரோ )
121 ஹரி தொர் க்ருப நீ:ஜியெத்
122 ஹரி தொர் க்ருபாஸ் த4னமு
123 ஸ்ரீஹரி ப4க்தி கரஸ்தெங்கொ
124 ஸ்ரீ ஹரி பரப்3ரம்ஹமுக்
125 ஸ்ரீ ஹரி தொர் பதா3லும்
126 ஹுந் ஹளத் ஏ லோக் ஜிவ்நமு
127 ஹோரு ஹோரு ஹரி நமம்
128 ஹுடொ ஹுடொ ஸ்ரீ ஹரிக
129 மங்க3ளம் கொ3ல்லரு கே4ரு லொனி சொரி
130 ஸ்ரீ ராம மூர்த்திகு ஸீதா தே3விகு மங்க3ளம்

Tamil font TABMaduram by Kamban software *** DHTML Menu / JavaScript Menu - by OpenCube